Jak geodeta wyznacza granice działki?

Według Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, “Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych”. A kto może wydzielać linie graniczne? Geodeta! Jak to robi?

Wyznaczanie granic działki przez geodetę

Wyznaczanie punktów granicznych działki polega na określeniu w terenie punktów granicznych danej działki ewidencyjnej. Wskazane punkty posiadają określone współrzędne w układzie geodezyjnym.

Dalsza procedura polega na zgłoszeniu pracy geodezyjnej we właściwym terenowi, powiatowym lub miejskim ośrodku dokumentacji geodezyjno kartograficznej. Ponadto pobiera się materiały do zgłoszenia, wyznacza w terenie punkty graniczne oraz sporządza dokumentację geodezyjną w formie operatu technicznego.

Wyznaczanie punktów granicznych, czyli czynności terenowe geodety

Czynności terenowe geodety polegają na wyznaczeniu w terenie punktów, w których miejsce wbijane są drewniane paliki. Dzięki temu możliwa jest realna ocena i widok granic danej działki. Istnieje także możliwość zastabilizowania punktów granicznych, która polega na wbiciu w ich miejsca granitowych słupków z krzyżem.

Punkty w terenie wyznacza się z tak zwanym zawiadomieniem stron, którymi są wszyscy właściciele działek sąsiednich lub bez nich. Podczas każdej sytuacji wykonać należy protokół z wyznaczenia punktów granicznych działki. Obecność tak naprawdę nie jest obowiązkowa, a ponadto nieuzasadniona nieobecność nie spowoduje wstrzymania jakichkolwiek czynności geodety.

Zawiadomienie stron zależy między innymi od jakości materiałów, które otrzymane zostały z ośrodka. W praktyce chodzi o informacje o tym, czy punkty spełniają określoną dokładność oraz czy istnieje zgodność materiałów ewidencyjnych z księgą wieczystą. Wszystko uregulowane jest przez ustawę Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, a czynności wyznaczenie określa konkretnie artykuł 39. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź https://arc-studio.pl/ – zapraszamy!

 

 

Kategoria: budownictwo

Author: tao.com.pl